- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Ids Pieters Meindersma [1856-1911] (bijbehorende stamboom)

 


Ids Pieters Meindersma (1856) [speeldoosfotoalbum 14
]

Ids Pieters Meindersma werd geboren in Ee.
Zijn ouders waren Piet er Fetzes Meindersma (1830) en Petronella Idses Idsinga (1827).

           
Grietenijkaart Westdongeradeel [Schotanus 1718].

Ids Pieters Idsinga (1787) was boer op Rintjema (Rienkema)
Petronella Idses Idsinga (1827), zijn dochter, werd geboren op Rintjema
Bote Klazes Wynia (1750), de schoonvader van Ids. was boer op Oenama
Pieter Fetzes Meindersma (1830), de zoon van Petronella, was boer op de Grote Keeg
Ids Pieters Meindersma (1856), de zoon van Pieter, was boer op Heringa (Horama)
Petronella Meindersma (1883),
de dochter van Ids, werd geboren op Heringa (Horama)

De drie families hadden bijelkaar genomen een enorm landbezit.

Hij huwde Antje Jans Botma (1857) uit Anjum en werd hereboer op Heringa state in Hantumhuizen. Tot in de 20e eeuw sprak de familie van 'Horama' state. Dit was volgens het verhaal één van de vier boerderijen van A.J. Botma.


Antje Jans Botma (1857)


Heringa state in Hantumhuizen. De foto werd vermoedelijk in de jaren dertig van de vorige eeuw gemaakt door zijn schoonzoon H.J. Woudstra (1883). Het was een gemengd bedrijf (landbouw/veeteelt). De oorspronkelijke schuur werd met verschillende stallen en schuren uitgebreid. De oude schuur is ingezakt en de hele boerderij is afgebroken en vernieuwd
(zie voor de situatie rond 1975: hier)

   
Grafstenen in de kerk van Hantumhuizen voor (op de kop) Binnert van Heeringa overleden in 1561 en Duirk Gosses Heeringa overleden in 1736 [Sneuper Dokkum].
Binnert Heringa, woonachtig in Hijum, verkreeg Heringastate via zijn vrouw Doutzen Elinga. Duirk Gosses was misschien een nakomeling?
Bij de restauratie rond de jaren 50 deed zijn dochter, Petronella Meindersma (1883), daarvan afstand.


V.l.n.r.: Jan, Petronella en Piet [Speeldoosfotoalbum 25]

Er werden drie kinderen geboren. Petronella (1883) was de oudste. Zij kreeg twee broers.
De eerste broer, Jan (1885), was een buitenbeentje.
In 1899 vertrok hij naar Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat U 17. In 1906 naar Groningen, waar hij één jaar als student rechten stond ingeschreven. Vier jaar later ging hij weer naar zijn oude huis terug tot hij in1914 een houthandel in Franeker begon. Toen het fout ging met de houthandel moest zijn moeder financieel bijspringen (zijn vader was in 1911 overleden).
Hij trouwde, niet zoals toen op het platteland gebruikelijk was, een vrouw uit de buurt, maar een uit Holland.
Na deze gebeurtenissen raakte hij met de familie gebrouilleerd.
Men zei: 'Jan heeft nooit wat uitgespookt, behalve dan dat hij voor het kleinvee zorgde'.
De tweede broer, Pieter Idzes (1887) overleed op jonge leeftijd.

         

 

Links: grafsteen voor Pieter Idzes Meindersma (1887) op het kerkhof te Hantumhuizen.
Midden: grafsteen voor Jan Meindersma (1885) en zijn vrouw Maria Catharina Grootes (1889) in Franeker.
Rechts: aankondiging verloving in 1915, een grapje?

Zo was er geen van de kinderen die op de boerderij kon komen. Ook Petronella niet, want zij was een meisje. Zo mocht zij ook niet studeren, want dat hoorde niet,


Tabaksdoos van Ids Pieters Meindersma uit 1881

Het echtpaar Meindersma-Botma ging rentenieren in 1906. Er werd boelgoed gehouden (advertentie LC) en ze vertrokken naar Leeuwarden naar het huis waar zoon Jan woonde.


Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat 17

De boerderij werd verpacht. In 1907 werd daar de bekende historicus Ds J.J. Kalma geboren. Zijn vader was pachter.


Grafsteen voor I.P. Meindersma (1856) op het kerkhof te Hantumhuizen

Over de familie Meindersma.