Kuierke

 

Na een ontvangst in de jaren 60 op het gemeentehuis van Baarderadeel in Mantgum, kwam Koningin Juliana op de gedachte een wandeling door Mantgum te maken en niet om, zoals de planning was, dadelijk met de hofauto te vertrekken. Kennelijk was de aandacht van H.M. getrokken door de grote huizen, tuinen en bomen in de dorpskom van Mantgum.


Ds Nicolai met zijn vrouw in de jaren twintig. De bomen zijn al eens een keer gekapt ten behoeve van de afgraving van de buurt omstreeks 1923. Dit was nodig, omdat men met een beladen wagen niet of nauwelijks over de top van de terp kon komen. De weg kon daardoor ongeveer een meter omlaag. Vooral het muurtje van het kerkhofhek, dat boven op het fundament van de oude ringmuur stond, heeft hier van te lijden gehad. Door de aanleg van de waterleiding werden de wortels van de bomen vernield. De weg heette vroeger wel Heerenweg, Villa-laan en later Stationsweg [scan van een afbeelding in W. Goinga en Tsj. J. de Jong: Baerderadiel sa't it wie, Easterein 1978].
       
[links: scan van een afbelding in W. Goinga en Tsj. J. de Jong: Baerderadiel sa't it wie, Easterein 1978, rechts: scan van een afbeelding in Frieslands verleden, Westergo, 1999, 91]

[scan van de Leeuwarder Courant van 14 december 1922 en 18 december 1922]

Naar het oosten gezien vanaf de vroegere O.L.S. [internet, bewerkt; RAF 2004].
Enkele benamingen voor de weg: Hereweg, Stationsweg, Dorpsstraat, Villalaan, Seerp van Galamawei.

De nieuwe bomen-rij en een bredere weg, waar gravers voor kabels verwoede pogingen doen de bomen te mollen [eigen digitale foto 2003].

De herenhuizen in meest neo-classicistische stijl (men wil wel over notabele woningen spreken) staan aan weerszijden van de weg, genoemd naar Grietman (burgemeester en rechter) en legeraanvoerder Seerp van Galama. Deze zou in in de 80-jarige oorlog, samen met de andere opstandelingen in de Nederlanden, onthoofd zijn op de Grote Markt in Brussel, ware het niet dat hij zich bijtijds in veiligheid bracht in Emden.
       


Kaartje van de 19de eeuwse dorpskom van Mantgum (locaties met een nummer zijn clickable) [eigen kaartje 1998].
 
 
    
Historische kaart van de omgeving van Mantgum (----- = binnenpaden, _____ = radiaal gegraven sloten, * = terp, ____ = ringsloot om de oude terp. Het stukje tussen SvG 6 en SvG 8 is gedempt) [eigen kaartje 1998].

 

Begin het kuierke
 
 


home

Mail aan rjhbrink@hotmail.com over vragen of commentaar over deze web site.Voor het ontvangen van oude foto's houd ik mij aanbevolen. Ik kan er een copie of scan van maken, zodat U in het bezit blijft van het origineel (Hoge der A 36b Groningen, 9712AE).
Het nummer tussen () is een link naar een kaart van het 'kuierke'.
Deze site is oorspronkelijk gemaakt tgv het feit dat Mantgum in 1998 Monument van de maand van de provincie Friesland was. Het verhaal is het resultaat van jaren lang onderzoek.

Copyright R.J.H. Brink (gebruik maken is toegestaan, tenzij met vermelding van bron)