Lijst van de Publicaties H.J. Scheltema

H.J. Scheltema schuwde in zijn literaire werk en muziekcomposities de mystificatie geenszins. Zo gaf hij telkens onjuiste geboorte data op (bv. 1 augustus 1907 en 17 december 1910) en zelfs een voortijdige overlijdensdatum (winter van 1945). Verder publiceerde hij niet alleen onder verschillende pseudoniemen en initialen, maar ook anoniem en zelfs onder de naam J.C. Noordstar, het pseudoniem van zijn vriend A.J.P. Tammes. De gedichten Acis en Galathea I en Het voorjaar verschenen oorspronkelijk onder de naam van Noordstar. Ook het laatste gedicht, dat in de tweede uitgave van De zwanen en andere gedichten nadrukkelijk aan Noordstar wordt toegeschreven en in deze bundel is opgenomen, is wel degelijk van Pareau en derhalve terecht in diens Sonnetten opgenomen. Meer dan eens droegen Pareau en Noordstar ook gedeelten aan elkaars gedichten bij; het is welhaast onmogelijk vast te stellen wanneer en in welke mate dat het geval was.

Uit Scheltema's bijdragen aan het Algemeen Groningsch Studentenweekblad Der Clercke Cronike is een beperkte keuze in deze bibliografie opgenomen.Wat het literaire en muzikale werk betreft is er naar gestreefd dit zo volledig mogelijk te vermelden voor zover het auteurschap was vast te stellen. Van afzonderlijke bijdragen in periodieken en bloemlezingen is alleen de eerste keer dat zij werden gepubliceerd vermeld.

W.K.

I PUBLICATIES ONDER EIGEN NAAM
a Afzonderlijk verschenen publicaties
b Niet afzonderlijk verschenen publicaties
Boekbesprekingen
II PUBLICATIES NIET ONDER EIGEN NAAM
a Afzonderlijk verschenen publicaties
b Niet afzonderlijk verschenen publicaties

 

I. PUBLICATIES ONDER EIGEN NAAM (N. van der Wal en W.R.H. Koops)

a. Afzonderlijk verschenen publicaties

Proeve eener theorie der actiones arbitrariae. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen ... te verdedigen op zaterdag 27 october 1934, Groningen 1934.

Vraagstukken en vragen ten gebruike der opleiding voor de notarieele examens en de examens voor registratie- en belastingambtenaren, Groningen/Batavia, J.B. Wolters 1937.

F.G. Scheltema: Nederlandsch burgerlijk bewijsrecht (Publiek-en privaatrecht no 17), afl. 3, voltooid door Mr. H.J. Scheltema, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1939.

Opmerkingen over Grieksche bewerkingen van Latijnsche Juridische bronnen. Openbare les gehouden bij den aanvraag zijner lessen als Privaat Docent in het Byzantijnsche recht aan de Universiteit van Amsterdam op Dinsdag 16 April 1940, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1940.

Verzekeringsrecht. Mr. M. Polak. Handboek voor het Nederlandsche handels- en faillissementsrecht, 4e deel, le stuk), Groningen/Batavia, J.B. Wolters 1945. Ongewijzigde herdruk 1967.

De nieuwere critiek op de Romeinsche rechtsbronnen uit den tijd voor Justinianus. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, den 11den mei 1946, Groningen/Batavia, J.B. Wolters 1946.

Florilegium Iurisprudentiae Graeco-Romanae (Textus minores sumptibus E.J. Brill editi no XIII), Leiden, E.J. Brill 1950.

Basilicorum libri LX, Groningen, J.B. Wolters, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1953 e.v. Series A, textus, edd. H.J. Scheltema et N. van der Wal. Vol. I, 1955; vol. II, 1956; vol. III, 1960; vol. IV, 1962; vol. V, 1967; vol. VI, 1969; vol. VII, 1974. Series B, vol. I ed. H.J. Scheltema; voll. II-VII edd. H.J. Scheltema et D. Holwerda. Vol. I, 1953; vol. II, 1954; vol. III, 1957; vol. IV, 1959; vol. V, 1961; vol. VI, 1964; vol. VII, 1965; vol. VIII, ... enz..

Prof. Mr. F.G. Scheltema. Verspreide geschriften. Uitgeg. door H.J. Scheltema en J. Wiarda, Groningen/Djakarta, J.B. Wolters 1953. Daarin: Levensbericht (van F.G. Scheltema) VII-XVI.

Groentijd en ontgroening. Rede, uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat de Rijksuniversiteit te Groningen op 21 september 1959. In: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1959, Groningen, J.B. Wolters 1959, 7-16. Ook afzonderlijk verschenen.

Effigies vitae Professorum Academiae Groninganae et Omlandiae. Facsimile van de in 1654 verschenen uitgave, met een Nederlandse vertaling. Uitgegeven door R. Bakker en H.J. Scheltema, Groningen, Wolters-Noordhoff 1968.

L'enseignement des antécesseurs (Byzantina Neerlandica edenda curaverant G.H. Blanken - H J. Scheltema - H. Hennephof, ser. B fasc. l), Leiden, E.J. Brill 1970.

b. Niet afzonderlijk verschenen publicaties

Fata van het Corps. In: Groningsche Studentenalmanak V.A.P. 1928, Groningen 1927, 169-182.

Heterophonie in de Grieksche zangmuziek. In: Het Muziekcollege Caecilia, LXXXIX (XIX) (1932), 170-172 en 180-186.

De antiphonia. In: Mnemosyne, Bibliotheca philologica Batava, nova series LX (1933), 239-253.

In memoriam. In: In memoriam Herman Poort. Met medewerking van Johan van der Woude, Hendrik de Vries, H.J. Scheltema etc., Utrecht (1934), 5-7.

Professio liberorum natorum. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XIV (1936), 86-93.

Simulatio - Fraus legi facta. Een studie over interpretatie. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LV (1936), 34-80 en 97-128.

De ignorantia juris et facti. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LVI (1937), 253-287.

Obligatio post mortem. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LVII (1938), 381-404.

Probleme der Basiliken. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XVI (1939), 320346.

De antiquae jurisprudentiae reliquiis in libris byzantinis oblectamentum. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XVII (1941), 412-456.

Over de verzekerbare waarde. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1942, 240-258.

The Nomoi of lulianus of Ascalon. In: Symbolae Van Oven edd. M. David, B.A. van Groningen et E.M. Meijers, Leiden 1946, 349-360.

De codice Sophocleo Lugdunensi. In: Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava, ser. IV vol. II (1949), 132-137.

Pro spiritu aereo? In: Publiekrechtelijke opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Dr. C. W. van der Pot, Zwolle 1950, 255-265.

Une pétition … l'empereur Alexis Comnene. In: Revue Internationale des Droits L'Antiquité V (=Mélanges Fernand de Visscher IV) (1950), 457-463.

Les sources du droit de Justinien dans L'Empire d'Orient. In: Revue historique de droit francais et étranger, 1952, 1- 17.

Une nouvelle édition des Basilika. In: Atti del VIIIº Congresso Internazionale di studi bizantini. Palermo 1951, vol. 11, Rome 1953, 391.

Versteende wijsheid (boek en cultuur). In: Bibliotheekleven, 38 (1953), 317.

Preadvies. In: Prae-adviezen inzake de opleiding van de jurist, uitgebracht voor de op 23 Februari 1954 te houden vergadering van het Genootschap Pro Excolendo Jure Patrio, (Groningen 1954), 19-32.

Ueber den Ausdruck "Procanon". In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXIII (1955), 83-92.

Ueber die Natur der Basiliken. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXIII (1955), 287-310.

Ueber die angebliche Anonymuskatene. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXV (1957), 284-301.

Bemerkungen zu Zachariaes Supplementum Basilicorum S. 185 Schol 47. In: ́Αντίδωρον, aangeboden aan S. Antoniadis door vrienden en leerlingen, Leiden 1957, 67-70.

An den Wurzeln der mittelalterlichen Gesellschaft. II. Das oströmische Reich. In: Instituttet for sammenlignende Kulturforskning, series A no. XXIV, Oslo 1958, 84152 (tesamen met P.W.A. Immink, At the roots of medieval society. I. The Western Empire, ibid. 1-83).

Korreferat zu P. Zepos, Die byzantinische Jurisprudenz zwischen Justinian und den Basiliken. In: Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, VII. Korreferate, Munchen 1958, 35-41.

Ueber die Werke des Stephanus. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXVI (1958), 5-14.

Κυλίστρα. In: ́Επετηρίς τη̃ς ε̉ταιρείας Βυζαντινω̃ν σπουδω̃ν, XXIX (1959), 78-80.

Verslag van de lotgevallen der Rijksuniversiteit te Groningen in het studiejaar 1958-1959. In: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1959, Groningen 1959, 17-27.

A propos de la prétendue préface des Basiliques. In: Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris 1959, 269-271.

Ars longa vita brevis. F.G. Scheltema (1891- 1939). In: Juridisch Studentenblad Ars Aequi, X (1960), 9-10.

Ueber die Scholienapparate der Basiliken. In: Mnemosynon Bizoukidès, Thessaloniki 1960, 139-145.

Over de tijdsbepaling der vroeg-Byzantijnsche juristen. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXIV (1956), 277-284. Ook in: Historische Avonden. Vierde bundel geschiedkundige opstellen, uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn vijfenzeventig jarig bestaan, Groningen 1961, 5-12.

Frans Gosses. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1961-1962, Leiden 1962, 108-114.

Subseciva. l. Die Veronensische Kodescholien. - II. Die Turiner Institutionenglosse und die Quinquaginta Decisiones. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXX (1962), 252-256.

Subseciva. III. Die Verweisungen bei den fruhbyzantinische Rechtsgelehrten. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXX (1962), 355-357.

Subseciva. IV. Die Institutionenparaphrase Theophili. - V. Der Digestenunterricht des Stephanus. - VI. Der Digestenkommentar Isidors. - VII. Der Kodexunterricht des Thalelaeus. - VIII. Der Kodexunterricht Isidors. IX. Das Kata Podas. - X. Die Fragmenta Sinaïtica. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXI (1963), 92-100.

Geachte redactie. In: Terug naar de romantiek?, Groningen 1963. Tekst op binnenzijde omslag.

Subseciva. XI. Das Authenticum. - XIII. Die Notiz der Codd. Vindobon. lat. iur. civ. 19 und Claustro-Neoburg. 62. - XIII. Die Epitome Novellarum Julians. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXI (1963), 275-284.

Subseciva. XIV. Chronologisches. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXII (1964), 255-257.

De Juridische Faculteit. In: Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Groningen, Groningen 1964, 80-91.

Ars longa. Mr. J.C. Naber (1858-1950). In: Juridisch Studentenblad Ars Aequi, XIV (1964/65), 181-185.

Tien jaren 1920-1930. In: Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit 1815-1965. Onder red. van W.A. Hofman, H.J. Scheltema, W.R.H. Koops etc., Groningen 1965, 18-25.

Prof. P.W.A. Immink in memoriam. In: Nieuwe Rotterdamse Courant 28 september 1965.

Subseciva. XV. Kobidas. - XVI. L'autorité des Institutes, du Digeste et du Code Justinien. - XVII. La Collectio Novellarum d'Athanase. In: Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 3e série tome XIII, 1956, 341-352.

Byzantine Law. In: The Cambridge Medieval History. vol. IV (The Byzantine Empire) part II (Government, church and civilisation) edited by J.M. Hussey, Cambridge 1967, 55-77, 408-421 (bibliografie).

75 jaren Groninger Universiteitsfonds. In: Academisch Perspectief, 5 (1968), 108112.

Ter nagedachtenis van Prof. Mr. P.W.A. Immink - Voordracht, gehouden op Maandag 4 October 1965. In: P.W.A. Immink, De wording van staat en soevereiniteit in de Middeleeuwen, 2e druk (Rijksuniversiteit Groningen, Mededelingen van het Rechtshistorisch Instituut no 3), Groningen 1969, XI-XIX.

L'auteur de la méditation de "nudis pactis". In: Etudes offertes … Jean Macqueron. Aix-en-Provence, z.j. (1970), 595-597.

Petrus Wernerus Adam Immink. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1969-1970, Leiden 1971, 127-130.

Over de gelding der constitutio Omnem. In: Uit het recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Mr. P.J. Verdam, Deventer 1971, 187-188.

Fragmenta Breviarii Codices a Theodoro Hermopolitano confecti e synopse erotemica collecta. In: Studia Byzantina et Neohellenica Neerlandica. ed. by W.F. Bakker, A.F. van Gemert, W.J. Aerts (Byzantina Neerlandica 3), Leiden 1972, 935.

Over getallen in het Corpus Iuris Civilis. In: Vrijheid en Recht. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. E.H. s'Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Zwolle 1975, 227-234.

Das Kommentarverbot Justinians. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XLV (1977), 307-331.

Foppe Gabbe Scheltema. In: Biografisch Woordenboek van Nederland. Eerste deel, 's-Gravenhage 1979, 527-528.

Boekbesprekingen

J.R.H. Buining: Beschouwingen over het verblijvensbeding, Assen 1932. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LII (1933), 137-140.

H.F. Jolowicz: Historical introduction to the study of Roman law, Cambridge 1932. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LII (1933), 394-395.

Ingemar During: Ptolemaios und Porphyrios uber die Musik, Göteborg 1934. In: Museum, Maandblad voor philologie en geschiedenis, XLII (1935), 173-175.

H.F.W.D. Fischer: De geschiedenis van de reëele executie bij koop, Haarlem 1934. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LIV (1935), 325-330.

J.C. van Oven: Overzicht van het Romeinsche privaatrecht, Zwolle 1934. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LIV (1935), 539.

N. Smits: Compendium der Romeinse en oud-Nederlandse rechtsgeschiedenis, Haarlem 1935. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LIV (1935), 439-540.

A. Ehrhardt: Litis aestimatio im römischen Formularprozess, Munchen 1934. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XIV (1936), 335-337.

H.R. Hoetink: De achtergrond van het Romeinse recht, Haarlem 1935. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LV (1936), 303-304.

B.H.D. Hermesdorf: Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeinsch recht, Utrecht 1936. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LVI (1937), 447-449.

M. David: De rechtshistoricus en zijn taak, Leiden 1937. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LVII (1938), 205.

M. Salomon: Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles, Leiden 1937. In: Rechtsgeleerd Magazijn, LVII (1938), 340.

G. Michaélides-Nouaros: Contribution … l'étude des pactes successoraux en droit byzantin, Paris 1937. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XVI (1939), 265-267.

H. Apelt: Die Urteilsnichtigkeit im römischen Prozess, Z.p. 1937. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XVI, (1939), 267-270.

E.J. Jonkers: Invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving betreffende het concubinaat en de echtscheiding, Wageningen 1938. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, LIV (1939), 445-448.

Papyri Societatis Archaeologicae Atheniensis ed. G.A. Petropoulos, Athene 1939. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, LV (1940), 306-307.

H. Muller: Der 1. Titel des 20. Buches der Basiliken des Patzes in seinem Repertorium Tipucitus, Wurzburg-Aumuhle 1940. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, LVI (1941). 204-205.

Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht, 5e deel. Van bewijs, 4e druk bewerkt door Mr. A. Anema, Zwolle 1940. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1941, 64-70.

De Instituten van Justinianus. Vertaling, tabellen en register van Mr. Ir. A.C. Oltmans, Haarlem 1941. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1942, 364-365.

Mr. J. D. Veegens - Mr. A. Pitlo, Schets van het Nederlands burgerlijk recht, deel I. Personenrecht, 4e druk, Haarlem 1941; deel II. Zaken- en erfrecht, 4e druk, Haarlem 1941. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1944, 110-112.

Dr. Hans Muller: Der 1. Titel des 20. Buches der Basiliken des Patzes in seinem Repertorium Tipucitus, Wurzburg 1940. In: Erasmus, Speculum Scientiarum, I (1947), 46-47

M. Krites Patzes, Tipucitus. Librorum LX Basilicorum summarium (cont. Iibros XXIV-XXXVIII) edd. S. Hoermann-De Stepski Doliwa et E. Seidl, Citt… del Vaticano 1943. In: Erasmus, Speculum Scientiarum, I (1947), 239-241.

Mr. J.C. de Miranda: Het bewijs door getuigen in burgerlijke zaken, Amsterdam 1946. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1947, 264-266.

Paul Collinet: La génese du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien (Etudes historiques sur le droit de Justinien, vol. 111), Paris 1952. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXI, 1953, 352-354.

Papiri greci e latini (Pubblicazioni della Societ… Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto) 13/2 (n.i. 1315-1370) a cura di V. Bartoletti, Firenze 1953. In: Studia et Documenta Historiae et Iuris, XIX (1953), 437-439.

Mr. R. Feenstra: Interpretatio multiplex. Een beschouwing over de zogenaamde crisis van het Romeinse recht, Zwolle 1953. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1953, 572-573.

Gai Institutionum commentarii IV herausgeg. von M. David und H.L.W. Nelson. Text (1. Lieferung); Kommentar (1. Lieferung), Leiden 1954. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1954, 155-156.

M. Κριτου̃ του̃ Παζη̃ Τιπούκειτος  - Librorum LX Basilicorum summarium. Libros XXXIX-XLVIII edd. S. Hoermann-De Stepski Doliwa et E. Seidl, Città del Vaticano 1955. In: Studia et Documenta Historiae et Iuris, XXI (1955), 347- 348.

Karl Eduard Zachariae von Lingenthal: Geschichte des griechisch-römischen Rechts. Um ein Vorwort von M. San Nicolo vermehrter Neudruck der dritten Auflage, Aalen in Wurttemberg 1955. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXIV, (1956), 76-79.

Pauli Sententiarum fragmentum Leidense edd. et commentari instr. G.C. Archi, M. David, E. Levy, R. Marichal, H.L.W. Nelson, Leiden 1956. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXV (1957), 75-78. - Entgegnung (antwoord op antikritiek) ibid., 308.

Mr. Ir. A.C. Oltmans: De Instituten van Gaius. Vertaling, tabellen en register, Haarlem 1958. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1959, 295.

Dieter Nörr: Die Fahrlassigkeit im byzantinischen Vertragsrecht, Munchen 1960. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXIX (1961), 113-115.

N.G. Svoronos: La Synopsis major des Basiliques et ses appendices, Paris 1964. In: Iura, XVI (1965), 265-257.

Lothar Muller: Die Scholien zu Buch 21 Titel I der Basiliken, Berlin 1966. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXV (1967), 331-336.

J.E. Spruit: Enchriridium. Overzicht van Romeins privaatrecht, Deventer 1975. In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1976, 205-207.

P.E. Pieler: Byzantinische Rechtsliteratur (13. Kapitel in H. Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, II (Handbuch der Altertumswissenschaft XII. 5.2), Munchen 1978. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XLVIII (1980), 272-276.

II. PUBLICATIES NIET ONDER EIGEN NAAM

a. Afzonderlijk verschenen publicaties (Reinold Kuipers)

Community Singing (Halbo C. Kool, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau en Herman Poort): Het pierement, zonder plaats (Groningen), zonder uitgever, zonder jaartal (mei 1930).

Mr. J. Jer. van Nes: Hommage … Groningue. Morceau pour le pianoforte … deux mains, Groningen, Ebenhaëzer, 1931.

N.E.M. Pareau: Mengelingen. Eerste stukje, Groningen, Eben Haëzer, 1933.

N.E.M. Pareau: De jaargetijden aangeboden door, Groningen, zonder uitgever (H.J. Scheltema), 1935.

N.E.M. Pareau en J.C. Noordstar: Argos en Arcadia, Hilversum, Rozenbeek en Venemans Uitg. Bedrijf N.V., zonder jaartal (1935). De Vrije Bladen, schrift 12, jaargang 12, december 1935.

(Anoniem:) Bij de geboorte van (in handschrift: W.L.J.....), Zonder plaats (Groningen), zonder uitgever (H.J. Scheltema), zonder jaartal (1940).

N.E.M. Pareau: XXVIII sonnetten, Amsterdam, A.A. Balkema, 1941.

N.E.M. Pareau: Sonnetten, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij N.V., 1965.

N.E.M. Pareau: De Drenthsche A, Amsterdam, zonder uitgever (J. Meijer),1976.

N.E.M. Pareau: Sonnetten. Tweede druk, Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1980. De Boekvink.

b. Niet afzonderlijk verschenen publicaties (W.R.H. Koops)

"De geasphalteerde hemelweg". Muziek H.S. Tekst L.L. In: Groningsche Studenten Almanak VAP 1926, Groningen 1925, 195-202. (Muziek van Scheltema)

J.: De oliphant. In: Groningsche Studenten Almanak VAP 1927, Groningen 1926, 231-234.

Sch.: Zuivere muziek. In: Der Clercke Cronike 3, 26 februari 1927.

Sch.: De Flankeurs. In: Der Clercke Cronike 3, 28 mei, 4 juni en 11 juni 1927.

Klikspaan redivivus, 1928, De Student - Groninger. (opgedragen aan Klikspaan). In: Der Clercke Cronike 4, 3 maart 1928.

Sch.: Zondag. In: Groningsche Studenten Almanak 1930, Groningen 1929, 252.

Hoog Geachte Redactie. In: Der Clercke Cronike 7, 17 januari 1931. (Polemiek met Garmt Stuiveling).

H.J. Sch.: Openb. VI: 16. In: Groningsche Studenten Almanak 1931, Groningen 1930, 184.

K.: Sonnet. In: Groningsche Studenten Almanak 1932, Groningen 1931,194. (later getiteld: Voorval).

J.: Vertelling. In: Groningsche Studenten Almanak 1933, Groningen 1932, 232-235.

Sch.: Een voorloper van V.A.P.? In: Der Clercke Cronike 9, 13 mei 1933.

J., Wandeling naar Menkema. In: Groningsche Studenten Almanak 1934, Groningen 1933, 258-266.

N.E.M. Pareau: De Drenthsche A. In: Groningsche Dichters. De Vrije Bladen 11 (1934), schrift 8 en 9, 7-16.

N.E.M. Pareau: Kloosterzangen. In: Kristal. Letterkundige productie 1935, Amsterdam/Antwerpen z.j., 54-56.

De jaargetijden. In: Groningsche Studentenalmanak 1935, Groningen 1935, 244251.

J.C. Noordstar: Acis en Galathea. In: Kristal. Letterkundig jaarboek, Rotterdam 1937, 147. (later getiteld: Acis en Galathea 1).

N.E.M. Pareau: Nacht en ochtend I en II. In: In aanbouw. Letterkundig werk van jongeren, Den Haag (1939), 35. (Tevens uitgegeven in Brussel).

N.E.M. Pareau: De sidderrog. In: Werk I (1939), 54.

N.E.M. Pareau: Bij den dood van mijn broeder. In: Kroniek van Kunsten Kultuur. 4 (1939), 187. (later getiteld: Ter nagedachtenis).

N.E.M. Pareau: Verzen. In: De Gids, 105 (1941), 211-212. (Aan de ganzen en Najaar).

N.E.M. Pareau: Graftuil voor Staring. In: Sint Maarten op de Montparnasse, Bussum 1946, 56.

N.E.M. Pareau: Gezicht op Groningen. In: idem, 57.

N.E.M. Pareau: De oude en de nieuwe Natie (over Arthur van Schendel, De Nederlanden). In: Critisch Bulletin 13 (1946), 160-162.

N.E.M. Pareau: De la Fontaine vertaald (over De fraaiste fabels van Jean de la Fontaine, in het Nederlandsch weergegeven door Jan Prins). In: Critisch Bulletin 13 (1946), 345-349.

J. Taco Huisman: Student en cultuur. In: Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit 1815-1965. Onder redactie van W.A. Hofman, H.J. Scheltema, W.R.H. Koops etc., Groningen 1965, 115-121.

 

(woensdag, 28 november 2012)

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk